Oddlužení nemusí znamenat ztrátu nemovitosti

Publikoval administrator v

Pro řízení, u kterých bylo o úpadku rozhodnuto v roce 2021, existují už jen 3 formy realizace oddlužení:

  1. plnění splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty,

  2. zpeněžení majetkové podstaty,

  3. kombinace obou forem.

Pokud jste však vlastníkem nemovitosti, oddlužení formou plnění splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty automaticky neznamená, že bude Vaše nemovitost prodána. Novela v polovině roku 2019 totiž zavedla institut chráněného obydlí.

Chráněné obydlí

Institut chráněného obydlí upravuje Nařízení vlády číslo 189/2019 Sb. o způsobu určení hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení.

Obydlí se nachází v místě dlužníkova bydliště, v němž se převážně zdržuje a rozumí se jím každá věc užívaná k zajištění bydlení dlužníka a jeho rodiny, zejména dům, bytová jednotka nebo družstevní podíl v bytovém družstvu, za obydlí je považován taktéž pozemek, na kterém nemovitost stojí. Chráněným obydlím však nemusí být jen nemovitá věc, ale například též věc movitá jako například karavan, jestliže dlužníkovi slouží k bydlení. Podmínkou ochrany je dále vlastnické právo k obydlí před zahájením insolvenčního řízení.

Hlavním smyslem ochrany dlužníkova obydlí je zachování do určité míry materiální zázemí dlužníka při oddlužení. Nevydání obydlí ke zpeněžení tak snižuje dlužníkovi měsíční náklady na udržení minimální životní úrovně dlužníka, které by dále musel vynaložit na nové bydlení, přičemž příjmy dlužníka nad tyto náklady mohou být přerozděleny mezi nezajištěné věřitele v rámci insolvence.

Rozhodujícím aspektem bude hodnota dlužníkova obydlí, jejíž odhad bude vyhotovovat kvalifikovaný soudní znalec. V tomto směru se přihlíží převážně ke kupním cenám přiměřeného obydlí v místě bydliště dlužníka, vždy se navíc přihlíží k tomu, kolik osob, převážně rodinných příslušníků, s dlužníkem v domácnosti žije.

Všechno má však své ale, i institut chráněného obydlí má své výjimky. Jednou z nich je ta, že si věřitelé, i přes rozdílný návrh dlužníka odhlasují způsob oddlužení formou zpeněžením majetkové podstaty, kdy se institut chráněného bydlení neuplatní. Tato situace je však velice výjimečná.

Institut chráněného obydlí se též neuplatní v případě, kdy má věřitel k nemovitosti zástavní právo (např. v rámci hypotečního úvěru). V takovém případě je rozhodnutí na zástavním věřiteli, zda svou pohledávku uplatní jako zajištěnou či nezajištěnou, tedy jestli vydá v rámci insolvenčního řízení pokyn k prodeji nemovitosti či nikoliv. V praxi je možné s věřiteli (tedy např. bankami) uzavřít dohody, aby pokyn v prodeji nebyl vydán. S tím Vám rádi nad rámec oddlužení pomůžeme.

Pokud jste váhali nad insolvencí z důvodu obavy o prodej Vaší nemovitosti, neváhejte se na nás obrátit. Společně najdeme a realizujeme nejvhodnější řešení.

Kategorie: Články

0 komentářů

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *